Informace o zpracování osobních údajů

Oznámení o zpracování osobních údajů


IMESO dbá na zajištění ochrany osobních údajů fyzických osob, jak je upravena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Při své podnikatelské činnosti IMESO zohledňuje GDPR a prostřednictvím tohoto oznámení o zpracování osobních údajů (dále je „Oznámení“) bychom Vám rádi poskytli bližší informace o zpracování.


Informace o správci osobních údajů:

IMESO spol. s.r.o.                                            
Sídlo: Rosická 372, 664 17 Tetčice    
IČ: 46963171
Email:lenka.cirokova@imesogroup.cz
Telefon:546 410 354
Datová schránka:8vc4rm9

Na základě čeho Vaše osobní údaje zpracováváme?


Nejčastěji zpracováváme osobní údaje pro uzavírání smluvních vztahů a vystavování objednávek, v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné, anebo v rozsahu, který nám sdělíte např. v kontaktním formuláři. V případech souvisejících s ochranou majetku nebo života a zdraví můžeme zpracovávat některé osobní údaje v oprávněném zájmu IMESO např. zpracování záznamu bezpečnostního kamerového systému. V oprávněném zájmu můžeme zpracovávat osobní údaje také za účelem řídicí kontroly v IMESO. Osobní údaje také zpracováváme z právní povinnosti, a to nejčastěji po skončení zpracování údajů na základě smluvního vztahu nebo např. u uchazečů o zaměstnání v IMESO.
V některých případech, bude-li to vyžadováno okolnostmi zpracování osobních údajů, také na základě Vámi uděleného souhlasu.


Jaké osobní údaje zpracováváme?


Zpracováváme zejména následující kategorie osobních údajů:

 

 • Identifikační údaje - jméno, příjmení
 • Kontaktní údaje - adresa trvalého pobytu případně jiného bydliště, telefonní číslo, číslo faxu, e-mailová adresa či jiný obdobný kontaktní údaj
 • Popisné údaje - údaje vztahující se ke konkrétní zakázce / smluvnímu vztahu, platební údaje
 • Údaje, které od Vás získáme tím, že využíváte naše digitální/online služby - IP adresa, cookies, případně jiný online identifikátor
 • Záznamy - e-mailová komunikace, listinná komunikace, kamerový záznam z bezpečnostních kamer při vstupu do našich budov


Jakým způsobem Vaše údaje zpracováváme a jak dlouho?


Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně, tzn. v listinné i elektronické formě. Při zpracování Vašich osobních údajů neprovádíme automatizované individuální rozhodování. IMESO nepředává Vaše osobní údaje do třetích zemí mimo EU. Je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, můžeme doplnit či aktualizovat Vaše osobní údaje z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo od třetích osob.
Údaje jsou zpracovány zejména zaměstnanci IMESO, případně dalšími zpracovateli na základě zpracovatelské smlouvy a jsou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Konkrétní doba uchování osobních údajů se odvíjí od trvání smluvního vztahu, případně lhůt stanovených obecně závazným právním předpisem. Lhůta pro likvidaci záznamů kamerového systému je 3 dny. Lhůty pro výmaz údajů příslušných pro řídicí kontrolu je zpravidla 1 rok (např. údaje z kontaktního formuláře, tzn. kontrola, zda byl Váš dotaz vyřízen a zda v požadované kvalitě). Pokud již účel zpracování neexistuje, jsou osobní údaje likvidovány či vymazány.


Jaké je ochrana osobních údajů a kdo má přístup k nim?


Přijímáme taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům, či k jejich jinému zneužití. Jak zaměstnanci IMESO, tak ostatní subjekty, které se podílí na zpracování Vašich osobních údajů, jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít údaje k jiným účelům, než ke kterým nám byly zpřístupněny.


Příjemci, kteří mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou:

 

 • subjekty, které zajišťují pro IMESO provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme
 • osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů
 • obchodní partneři, kteří se podílejí na realizaci naší podnikatelské činnosti
 • třetí strany ve smyslu GDPR (ústřední orgány státní správy, Policie ČR, Celní správa ČR, finanční úřady, soudy v rámci poskytnutí součinnosti a informací od povinného subjektu, je-li tak stanoveno obecně závazným právním předpisem apod.).


Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?


V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů:

 

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů
 • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
 • právo vznést námitku.


V případě jakéhokoliv dotazu na ochranu osobních údajů nás kontaktujte na emailovou adresu uvedenou v úvodní části Oznámení. Pokud budete chtít uplatnit Vaše práva ohledně zpracování osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím

 

 1. datové schránky
 2. emailu s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem
 3. listinné žádosti s ověřeným podpisem.


Obálku nebo předmět zprávy označte, prosím, slovem „GDPR“.


Právo podat stížnost


Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, https://www.uoou.cz


Aktualizace tohoto oznámení o zpracování osobních údajů


Oznámení o ochraně osobních údajů může být postupem času upravováno nebo aktualizováno. Změny a dodatky k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů jsou platné ode dne jejich zveřejnění. Přečtěte si, prosím, čas od času toto oznámení o ochraně osobních údajů, abyste zjistili, zda byly provedeny nějaké změny ve způsobu, jakým Vaše osobní údaje používáme.
Naposledy změněno 3.09. 2020